รายวิชา กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

Criminal : General

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
HU-MOOC

  hu004
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญัติทั่วไป หลักความรับผอฝิดทางอาญา การกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยประมาท อำนาจในการกระทำทางอาญา หลักกฎหมายยกเว้นโทษและลดหย่อนโทษทางอาญา การกระทำความผิดหลายคน การพยายามกระทำความผิด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายตามหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวล กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการวัดประเมินผล

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผ่านการประเมิน 65 คะแนน ขึ้นไป
1. สอบคะแนนเก็บในหน่วยการเรียนรู้ 5 ครั้ง รวม 50 คะแนน
2. คะแนนสอบประมวลความรู้ 50 คะแนน

ผู้สอน

อาจารย์วรา บุญพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”