Blog

รายวิชา หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู

Thai Grammar for Teachers

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
HU-MOOC

  hu002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักและลักษณะสำคัญของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค และระบบความหมายของภาษาไทย การประยุกต์หลักการและความรู้เรื่องหลักภาษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาความรู้พื้นฐานของหลักภาษาไทย และการสอนภาษาไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “ภาษา” และ “หลักภาษาไทย”
  2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เสียง รูป และตำแหน่งของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
  3. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคำในภาษาไทย
  4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคำและประโยค
  5. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการสอนภาษาไทย

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60% การสะท้อนความรู้ของผู้เรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยแบบทดอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%

ผู้สอน

อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์อังศณา ณ สงขลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์พิชญา สุวรรณโณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์สุพิศตรา อภิชาโต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”