Sufficiency Economy

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
HU-MOOC

  hu001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหารจัดการในครอบครัวการจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาอำนาจด้านอุดมการณ์แก่สังคมไทยในฐานะ “กษัตริย์นักพัฒนา” ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง แก่สภาบันทางสังคมต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน โดยส่งผลให้เศรษฐกิจมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศดำรงอยู่อย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. นักศึกษาสามารถบอกความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
  2. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักและแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าได้
  3. นักศึกษาสามารถอธิบายวิเคราะห์การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ ได้
  4. นักศึกษาสามารถบอกกิจนิสัยที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ข้อสอบท้ายบทเรียน 5 ตอน ตอนละ 5 ข้อ ในแต่ละบทเรียนจะมีการทดสอบและจะมีเกณฑ์การให้คะแนนผู้เรียนจะต้องมีการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เปอร์เซ็นถือว่าผ่านการประเมิน

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ โกสีย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”