FAQs

Thai MOOC

Q 001: ความเป็นมาของโครงการ Thai MOOC

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ชื่อแผนงานที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อเป็นระบบและศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เล็งเห็นความสำคัญ ที่จะสร้างให้เกิดความร่วมมือ ทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) เพื่อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากร สื่อการเรียนรู้ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนา และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนและร่วมกัน ในการพัฒนาระบบกลางในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล มีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าเรียนและประวัติและผลการเรียน จำนวนหน่วยกิตรายวิชา พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาไปสู่ความร่วมมือในการการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีหน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา การถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

Q 002: วัตถุประสงค์ของโครงการ Thai MOOC

1) การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ที่สามารถรองรับผู้เรียนได้อย่างไม่จำกัดจำนวน ที่มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต

2) การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)

3) การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างและ/หรือปรับปรุงสื่อรายวิชาให้เป็นลักษณะ MOOC และประสานความร่วมมือในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันฯ

4) การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)

5) การพัฒนาคลังข้อสอบ เพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาในระบบ MOOC การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการ และระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

Q 003: เป้าหมายของโครงการ Thai MOOC

1) ได้มหาวิทยาลัยไซเบอร์ที่มีระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thailand Cyber University) มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต และระบบคลังข้อสอบ
2) ได้มาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)
3) ได้วิชาเพื่อการเรียนการสอนในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 วิชา ครอบคลุมอย่างน้อย

– วิชาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟท์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
– วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศตวรรษที่ 21
– วิชาการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ / วิชาชีพ
– วิชาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่
– วิชาที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การทำงาน และการใช้ชีวิตในประเทศไทย และอาเซียน

4) จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้สำหรับ พนักงาน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน
5) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

Q 004: กลุ่มเป้าหมายของโครงการ Thai MOOC

1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พนักงาน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์
2) กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป

Q 005: วิธีดำเนินการของโครงการ Thai MOOC

1) ประสานเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย และมหาวิทยาลัยตามกลุ่มเป้าหมาย (ครอบคลุมทั่วประเทศ) เพื่อระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ
2) ศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) ที่มีคุณลักษณะรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน มีระบบคลังสื่อการเรียนรู้ ที่มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต
3) พัฒนามาตรฐานกระบวนการเรียนการสอน มาตรฐานสื่อการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (THAI MOOC)
4) พัฒนาและหรือแปลง/ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนด ให้เป็นรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (THAI MOOC)

5) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (THAI MOOC) ประเมินและปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง
6) ประสานมหาวิทยาลัย/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับรองมาตรฐานและการถ่ายโอนหน่วยกิตที่เป็นผลการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
7) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ในภูมิภาคและนานาชาติ

Q 006: กิจกรรมภายใต้โครงการ Thai MOOC

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนกลางสำหรับการใช้ร่วมทุกโครงการ MOOC
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา และหรือแปลง/ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเพื่อพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กิจกรรมที่ 5 จัดอบรมเพื่อเตรียมอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ให้บริการการเรียนการสอนในระบบฯ
กิจกรรมที่ 6 การประสานติดตามการดำเนินงาน

สมัครสมาชิก (Member)

Q 001: วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีที่ 1

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/
 2. คลิกลิงค์ “REGISTER”
 3. จะปรากฎหน้าต่าง Creating new Account และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอีเมล์ที่ใช้สมัคร จะต้องเป็นอีเมล์ที่มีตัวตนและสามารถยืนยันตัวตนได้
 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “REGISTER”

วิธีที่ 2

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/
 2. คลิกลิงค์ “SIGN IN”
 3. จะปรากฎหน้าต่าง Login และคลิกปุ่ม “Register”
 4. จะปรากฎหน้าต่าง Creating new Account และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอีเมล์ที่ใช้สมัครจะต้องเป็นอีเมล์ที่มีตัวตนและสามารถยืนยันตัวตนได้
 5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “REGISTER”

*การสมัครเรียบร้อย จะปรากฎหน้าต่างเพื่อแจ้งให้ไปยืนยันอีเมล์ว่ามีตัวตนหรือไม่
**กรุณาตรวจสอบเอีมล์ที่ตอบกลับทั้งใน Inbox และ spam mail ต่อไป

Q 002: สมัครสมาชิกแล้ว ทำไม log-in ไม่ได้

เมื่อลงทะเบียนเป็นผู้เรียนแล้ว ก่อนจะ log-in เข้าระบบ จะต้องยืนยันตัวตนว่าอีเมล์ที่ใช้สมัคร (อีเมล์ที่ระบุตอนสมัครเป็นผู้เรียน) มีอยู่จริง โดยจะมีเมล์ระบบส่งกลับไปให้คลิกลิงค์เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง (หากเข้าระบบโดยไม่ยืนยันตัวตน ก็จะไม่สามารถทำการ log-in เข้าระบบได้) กรุณาตรวจสอบเมล์ที่ตอบกลับทั้งใน Inbox และ spam mail ด้วย

ในอีเมล์ที่ยืนยันจะมีลิงค์ให้คลิกเพื่อยืนยันตัวตน และจะไปที่หน้า log-in เพื่อเข้าระบบต่อไป ขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วหรือยัง เมื่อดำเนินการแล้วจะสามารถเข้าใช้ระบบได้คะ (หากในเมล์ไม่มีลิงค์ให้คลิก ให้ทำการคัดลอก URL ไปในบราวเซอร์ก็จะไปยังหน้า log-in เพื่อยืนยันเช่นกัน)

เมื่อดำเนินการครบถ้วนดังข้างต้น ก็สามารถสมัครวิชาเรียนที่สนใจ ในหน้าเว็บ Thai MOOC ที่ปรากฎเป็นกล่องรายวิชา และเมื่อคลิกเลือกรายวิชาใด ก็จะปรากฎหน้า Overview หากสนใจรายวิชานั้นๆ ก็สามารถคลิกลงทะเบียนที่ด้านบนของหน้าเว็บได้ค่ะ (อย่าลืมว่าลิงค์การลงทะเบียนจะปรากฎเฉพาะเมื่อทำการ log-in ระบบเท่านั้น หากไม่ได้ log-in เข้าระบบ จะไม่ปรากฎลิงค์ลงทะเบียนในรายวิชา)

Q 003: ไม่ได้รับ e-mail ยืนยันการสมัคร

เมื่อลงทะเบียน/สมัครสมาชิกเป็นผู้เรียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันตัวตน โดยปกติระบบ system mail จะส่งไปทันที และเมื่อเปิดอีเมล์ก็จะได้รับทันที

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Server mail ปลายทางว่ามีการ Protect email ที่ส่งไปหรือไม่
กรุณาตรวจสอบเมล์ที่ตอบกลับทั้งใน Inbox และ spam mail อีกครั้ง

Q 004: เปลี่ยน username

Username จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวได้

Q 005: ลืม password

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/
 2. คลิกลิงค์ “SIGN IN”
 3. จะปรากฎหน้าต่าง Login และคลิกปุ่ม “Forgot password”
 4. จะปรากฎหน้าต่าง Reset password
  – ในช่อง Email: ให้ใส่อีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก
  – คลิกปุ่ม SEND E-MAIL
 5. จะปรากฎหน้าต่าง Please check your email to complete the password reset process แจ้งว่าได้ทำการส่งลิงค์สำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ ไปที่อีเมลของท่านแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อดำเนินการต่อไป

*กรุณาตรวจสอบเอีมล์ที่ตอบกลับทั้งใน Inbox และ spam mail เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านต่อไป

Q 006: เปลี่ยน password

วิธีที่ 1

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/ และ log-in เข้าสู่ระบบ
 2. ที่มุมบนขวาสุด คลิกที่ dropdown บน “๊Username ของคุณ”
 3. จะปรากฎเมนูย่อยคลิก “Profile”
 4. จะปรากฎหน้าต่าง และคลิกลิงค์ “Account Settings page”
 5. จะปรากฎหน้าต่าง ACCOUNT SETTINGS

วิธีที่ 2

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/ และ log-in เข้าสู่ระบบ
 2. ที่มุมบนขวาสุด คลิกที่ dropdown บน “๊Username ของคุณ”
 3. จะปรากฎเมนูย่อยคลิก “Account”
 4. จะปรากฎหน้าต่าง ACCOUNT SETTINGS

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วในช่อง Password ให้คลิกปุ่ม “Reset You Password” จะมีข้อความปรากฎสักครู่
แจ้งว่า “We’ve sent a message to ชื่ออีเมล์ของคุณ. Click the link in the message to reset your password” กรุณาตรวจสอบเอีมล์ที่ตอบกลับทั้งใน Inbox และ spam mail เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านต่อไป

Q 007: แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

วิธีที่ 1

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/ และ log-in เข้าสู่ระบบ
 2. ที่มุมบนขวาสุด คลิกที่ dropdown บน “๊Username ของคุณ”
 3. จะปรากฎเมนูย่อยคลิก “Profile”
 4. จะปรากฎหน้าต่าง และคลิกลิงค์ “Account Settings page”
 5. จะปรากฎหน้าต่าง ACCOUNT SETTINGS

วิธีที่ 2

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/ และ log-in เข้าสู่ระบบ
 2. ที่มุมบนขวาสุด คลิกที่ dropdown บน “๊Username ของคุณ”
 3. จะปรากฎเมนูย่อยคลิก “Account”
 4. จะปรากฎหน้าต่าง ACCOUNT SETTINGS

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แก้ไขข้อมูลในแต่ละส่วนได้ตามต้องการ (การแก้ไขจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติ)

บทเรียน (Courses)

Q 001: วิธีลงทะเบียนวิชาเรียน

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/ และ log-in เข้าสู่ระบบ
 2. ปรากฎหน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)
 3. ถ้า log-in เข้าระบบครั้งแรก จะยังไม่ปรากฎรายวิชาใดๆ เนื่องจากยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนใดๆ เลย
 4. ที่บนสุดจะปรากฎเมนู ให้คลิก “FILE COURSES”
 5. ปรากฎหน้าต่างแสดงรายวิชาที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในลักษณะเป็น กล่องรายวิชา แสดงถึง

– รูป banner ของรายวิชา
– รหัสหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)
– รหัสวิชา
– ชื่อวิชา
– วันเปิดและปิดการเรียน

 1. สนใจรายวิชาในกล่องใด ให้คลิกที่กล่องนั้น
 2. ปรากฎหน้าต่าง Overview แสดง

– รายละเอียดวิชาที่สำคัญ
– คลิปวิดีโอสั้นๆ แนะนำรายวิชาที่มุมบนขวาสุด (คลิกรับชม)
– ถัดจากคลิปวิดีโอแนะนำ แสดงข้อมูลสำคัญของวิชา

       * Course Number (รหัสวิชา)
* Classes Start (วันเริ่มเรียน)
* Classes End (วันสิ้นสุดการเรียน)
* Estimated Effort (ระยะเวลาเรียน/สัปดาห์)

ต้องการลงทะเบียนรายวิชานี้

– ที่ด้านบนจะแสดงชื่อวิชา
– คลิกที่ปุ่มถัดมา “ENROLL IN รหัสวิชา”

ระบบจะดำเนินการลงทะเบียนในรายวิชานั้นทันที และไปยังหน้าต่าง  MY COURSES แสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด

 

หมายเหตุ 

ถ้าเราอยู่ในหน้าต่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าห้องเรียนของเรา เราสามารถกลับไปหน้านี้ด้วยวิธีการ

– ที่มุมบนขวาสุด คลิก drop down บน ชื่อ Username
– แสดงเมนูย่อย คลิก Dashboard
– จะไปสู่หน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)

Q 002: วิธีการเข้าเรียน

 1. ไปที่เว็บ https://thaimooc.org/ และ log-in เข้าสู่ระบบ
 2.  ปรากฎหน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)
 3. แสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด แต่ละรายวิชาแสดงข้อมูลที่สำคัญดังนี้
  – ชื่อวิชา
  – รหัสหน่วยงาน
  – รหัสวิชา
  – วันเปิดเรียน
 4. ต้องการเข้าเรียนรายวิชาใด คลิกที่ปุ่ม “View Course”
  (ปุ่มนี้จะปรากฎเมื่อถึงวันที่เปิดเรียนแล้วเท่านั้น ถ้าปุ่มนี้ไม่ปรากฎ แสดงว่ายังไม่ได้เปิดเรียน สังเกตรายละเอียดในวันเปิดเรียนข้อ 3)
 5. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง “การเรียน” ครั้งแรกจะอยู่ในเมนู “Home” เสมอ
  – เมนู “Home” เป็นหน้าประกาศข่าวสารให้ผู้เรียนทราบ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ
  – เมนู “Course” เป็นหน้าเนื้อหาบทเรียน โดยแบ่งหน้าต่างออกเป็น 2 ส่วนคือ

* ด้านซ้ายมือ แสดง Outline ของรายวิชา
* ด้านขวามือ แสดงเนื้อหาตามที่คลิกหัวข้อของ Outline

– เมนู “Discussion” เป็นหน้าแสดงกระดานข่าวที่ผู้สอนได้ post ไว้ หรือผู้เรียนจะมา post ใหม่หรือเข้ามาตอบกระทู้ที่ผู้สอนได้ post ไว้ก็ได้
– เมนู “Wiki” เป็นหน้าสำหรับผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนเข้ามาทำกิจกรรมสร้างวิกิพีเดียร่วมกัน
(ถ้าไม่มีกิจกรรมนี้ วิชานั้นอาจจะไม่มีเมนูนี้มาแสดงปรากฎ)
– เมนู “Progress” เป็นหน้าดูผลการเรียน  (แบบทดสอบ/ข้อสอบ/กิจกรรมที่เก็บคะแนน ฯลฯ)

หมายเหตุ
ถ้าเราอยู่ในหน้าต่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าห้องเรียนของเรา เราสามารถกลับไปหน้านี้ด้วยวิธีการ

– ที่มุมบนขวาสุด คลิก dropdown บน ชื่อ Username
– แสดงเมนูย่อย คลิก Dashboard
– จะไปสู่หน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)

Q 003: ลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว ทำไมเข้าเรียนไม่ได้

ที่เว็บ https://thaimooc.org/ จะแสดงรายวิชาที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น บางรายวิชาได้เปิดให้ลงทะเบียนวิชาเรียนล่วงหน้า ก่อนวันเปิดเรียน ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนวิชาได้ แต่ยังไม่สามารถเข้าเรียนได้

ใน MY COURSES (ห้องเรียนของเรา) ที่แสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียน จะไม่มีปุ่ม “View Course” ปรากฎ (ปุ่มนี้จะปรากฎเมื่อถึงวันที่เปิดเรียนแล้วเท่านั้น ถ้าปุ่มนี้ไม่ปรากฎ แสดงว่ายังไม่ได้เปิดเรียน)

หมายเหตุ
ถ้าเราอยู่ในหน้าต่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าห้องเรียนของเรา เราสามารถกลับไปหน้านี้ด้วยวิธีการ

– ที่มุมบนขวาสุด คลิก dropdown บน ชื่อ Username
– แสดงเมนูย่อย คลิก Dashboard
– จะไปสู่หน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)

Q 004: วิชาที่เปิดเรียนไปแล้ว ลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไหม?

ที่เว็บ https://thaimooc.org/ จะแสดงรายวิชาที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น บางรายวิชาได้เปิดเรียนไปแล้ว แต่ยังไม่ปิดให้ลงทะเบียนวิชาเรียน ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนวิชาได้

เมื่อวิชาที่เปิดเรียนไปแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีหน้าที่เรียนเนื้อหามากขึ้นกว่าระยะเวลาที่รายวิชากำหนด และเข้าทำกิจกรรมต่างๆ ให้ทันก่อนวันเปิดการเรียน

หมายเหตุ
ถ้าเราอยู่ในหน้าต่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าห้องเรียนของเรา เราสามารถกลับไปหน้านี้ด้วยวิธีการ

– ที่มุมบนขวาสุด คลิก dropdown บน ชื่อ Username
– แสดงเมนูย่อย คลิก Dashboard
– จะไปสู่หน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)

Q 006: วิธีการถอนรายวิชา (Unenroll)

ใน MY COURSES (ห้องเรียนของเรา) แสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนต้องการยกเลิกหรือถอนรายวิชาที่ไม่ต้องการเรียน (Unenroll) กระทำได้ดังนี้

– ใน MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)
– คลิกที่ปุ่มกลมเล็ก หน้าปุ่ม “View Course”
– แสดงเมนูย่อย คลิกเลือก “Unenroll”
– แสดง Dialog ปรากฎข้อความว่า “ARE YOU SURE YOU WANT TO UNENROLL FROM ชื่อวิชา (รหัสวิชา)?” เพื่อย้ำอีกครั้งว่าต้องการถอนรายวิชาหรือไม่
– ถ้าต้องการถอนรายวิชาจริงๆ ให้คลิกปุ่ม “UNENROLL”
– รายวิชานั้นก็จะหายไปจากห้องเรียนทันที (หากรายวิชานั้นปิดการลงทะเบียนไปแล้ว ก็ไม่สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนนั้นๆ ได้อีก)

หมายเหตุ
ถ้าเราอยู่ในหน้าต่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าห้องเรียนของเรา เราสามารถกลับไปหน้านี้ด้วยวิธีการ

– ที่มุมบนขวาสุด คลิก dropdown บน ชื่อ Username
– แสดงเมนูย่อย คลิก Dashboard
– จะไปสู่หน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา)

ประกาศนียบัตร (Certificate)

Q 001: วิธีการดูผลการเรียน

ในหน้าต่าง MY COURSES (ห้องเรียนของเรา) ต้องการเข้าเรียนรายวิชาใด คลิกที่ปุ่ม “View Course”
เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง “การเรียน” ครั้งแรกจะอยู่ในเมนู “Home” เสมอ
ต้องการดูผลการเรียน คลิกที่เมนู “Progress” เป็นหน้าดูผลการเรียน ในรูปกราฟแท่ง

– แกน X แสดงประเภทกิจกรรม (จำแนกตามแบบทดสอบ/ข้อสอบ/กิจกรรมที่เก็บคะแนน ฯลฯ)
– แกน Y แสดงเกณฑ์การผ่าน (จำแนกเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน หรือเป็นเกรด A, B, C, etc)

ถ้าไม่ปรากฎรูปกราฟแท่ง แสดงว่ายังไม่ได้เข้าทำแบบทดสอบ/ข้อสอบ/กิจกรรมที่เก็บคะแนน ฯลฯ ตามที่ผู้สอนกำหนด

ทั้งนี้ หากผู้เรียนได้เข้าทำตามที่ผู้สอนกำหนดทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน ก็จะปรากฎผลการเรียนให้เห็นทั้งสองแกน (X, Y) พร้อมกราฟแท่งสุดท้ายสรุปว่าผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

หมายเหตุ
ถ้าเราอยู่ในหน้าต่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าห้องเรียนของเรา เราสามารถกลับไปหน้านี้ด้วยวิธีการ

– ที่มุมบนขวาสุด คลิก dropdown บน ชื่อ Username
– แสดงเมนูย่อย คลิก Dashboard
– จะไปสู่หน้าต่าง MY COURSES (ห้องรียนของเรา)