Blog

รายวิชา อาเซียนศึกษา

ASEAN Studies

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชีย
EAU-MOOC

  eau001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา EAU001 อาเซียนศึกษานี้ จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะสำคัญทางโครงสร้าง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของประชาคมอาเซียนที่กำลังเผชิญอยู่ และอนาคตของประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และพัฒนาการของการรวมตัวของอาเซียน
  2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างและการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงความท้าทายและอนาคตของประชาคมอาเซียน

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จนครบถ้วนทุกหัวข้อการเรียนรู้ของเนื้อหาทั้ง 10 บท ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ในแต่ละบท ทำแบบทดสอบความรู้ตามหัวข้อการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ทุกกิจกรรม และต้องทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียนรู้ครบทั้งรายวิชา โดยต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะผ่านการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ผู้สอน

ผศ.กิตติ ชยางคกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  kitti@eau.ac.th

อาจารย์พิชชา ใจสมคม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  pitcha@eau.ac.th

อาจารย์สุภวัส วรมาลี
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  suphavas@eau.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”