สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี

กลุ่มรายวิชามุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้านทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ นักผลิตสื่อรุ่นใหม่