รายวิชา สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ: การสร้างหน้าเว็บเบื้อต้นด้วย HTML และ CSS

Become a Web Developer: Creating a Basic Web Page with HTML and CSS

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CU-MOOC

  cu005
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เนื้อหาบทเรียนจะอธิบายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ เมื่อจบการเรียนผู้เรียนจะสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ มีความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้ เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะเป็น Web Developer อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของมาตรฐาน HTML และ CSS ในการบรรยายและกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ผู้สอน

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภเดช ฉันจรัสวิชัย
ผู้ช่วยสอน

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”