รายวิชา นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน

The innovation of sustainable home

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU-MOOC

  cu002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

บ้านแห่งยุคอนาคตถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์สภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีฐานคิดมาจากบ้านไทยในอดีตสร้างความสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ประหยัดพลังงานและยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

เนื้อหาวิชาจะสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทความเป็นอยู่ในสังคมไทย หยิบยกข้อดีของบ้านประหยัดพลังงาน และหลักการในการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อน ความชื่น ปัจจัยก่อโรคภูมิแพ้โรคประจำบ้านของคนในยุคนี้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชานี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้วัสดุ และออกแบบบ้านของเราได้ และเลือกใช้ปัจจัยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ น้ำ ลม ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้บ้านอยู่สบาย ห่างไกลจากโรค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้าน เข้าใจปัจจัยที่ทำให้บ้านมีความยั่งยืน การคำนวณอย่างง่ายเพื่อการประหยัดพลังงานและสร้างความยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักคุณสมบัติที่ดีของบ้านแห่งยุคอนาคตที่สร้างความยั่งยืน

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ผู้สอน

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
ข้าราชการบํานาญและอาจารย์พิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุธีวัน โลห์สุวรรณ
สถาปนิกและนักวิจัย

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”