รายวิชา วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา

The global warming solutions

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU-MOOC

  cu001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

“การแก้ปัญหาโลกร้อน” มลภาวะ และความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต สภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศร้อนขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือการปรับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการใช้เครื่องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ และเลือกใช้วัสดุในการสร้างอาคารที่เหมาะสม เช่น หลังคา กระจก ผนังกันความร้อน ผนวกกับการประยุกต์ใช้น้ำเพื่อระบายความร้อน และวางแผนการจัดการขยะของเสียในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้การแก้ปัญหาโลกร้อนมีความยั่งยืนและลดผลกระทบที่จะสร้างภาวะเรือนกระจก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของปัญหา การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน

2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ปัจจัยที่สำคัญและมีผลกระทบสูง

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ผู้สอน

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
ข้าราชการบํานาญและอาจารย์พิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุธีวัน โลห์สุวรรณ
สถาปนิกและนักวิจัย

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”