ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มวิชาที่ศึกษาวิถีชีวิตความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนสำหรับ นักพัฒนารุ่นใหม่