📶สถิติจำนวนผู้เรียนในระบบไทยมู้ก 🎓

📶สถิติจำนวนผู้เรียนในระบบไทยมู้ก 🎓
(Statistics for the Thai MOOC)
.
โครงการ Thai MOOC เปิดให้บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ThaiMOOC.org ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกเรียนออนไลน์ในระบบกว่า 454,559 คน ผู้เรียนสมัครเรียนในรายวิชาต่าง ๆ จำนวนกว่า 882,679 ครั้ง (ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด วันที่ 16 เมษายน 2563)
.
💻 จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
.
#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #ช่วยชาติ #Covid19 #สอน #เรียน
#ThaiMOOC #ไทยมู้ก #ออนไลน์ #Online #Learning