ในวันนี้ (2 ก.พ. 63) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ และมีพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันนี้ (2 ก.พ. 63) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ และมีพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณาจารย์และนิสิต หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา และภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในสาขาการศึกษา ซึ่งมีผลงานที่ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้รับรางวัลดังนี้
1. Smart GamI & Smart Sensors : ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์)
2. iChat Smart : อุปกรณ์เทคโนโลยีสวมใส่เพื่อการติดตามการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมิฟิเคชันสำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล (รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ)
3. CU Deep Smart Tool Kit : เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ผ่านเลนส์ (รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม)
4. SUK.tools : นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือเล่าเรื่องดิจิทัล (น.ส.พิมพ์ประภา พาลพ่าย รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์)