😊 สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC กันทั้งห้อง 👩‍💻👨‍💻

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภัสภูมิ กิตติรัตนบุตร ได้เลือกบทเรียน Thai MOOC ในรายวิชา “สื่อดิจิทัล” นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี

เนื่องจากเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาที่อาจารย์สอน โดยได้มอบหมายให้นักเรียนทุกคนสมัครและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์รายวิชา และได้รับประกาศนียบัตรกันทั้งห้อง “นักเรียนทุกคนดีใจและมีความสุขกับการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้กับบทเรียนบนระบบ Thai MOOC”

😊 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการนำสื่อการเรียนรู้ที่มีหลากหลายในระบบ Thai MOOC ไปใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 😊