ผศ.​ดร. วรรัตน์​ ปทุมเจริญวัฒนา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ กรุณาให้ทีมไทยมู้ก แนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ ThaiMOOC.org ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับฟังเพื่อเป็นแนวทางร่วมพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป