รศ.ภก.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) และ รศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นำเสนอ แนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 4-0806 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)