ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำทีมคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาร่วมอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Thai MOOC เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ TRU-MOOC 😊 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กล่าวยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อเป็นสื่อเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 😷