เสริม-เพิ่ม-เติม ความรู้นอกห้องเรียน 🎓

🎓 เสริม-เพิ่ม-เติม ความรู้นอกห้องเรียน 🎓
โดยการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

สมัครเรียนผ่านระบบ Thai MOOC (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
💻 ThaiMOOC.org (เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง) 💻

🏢 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม (MHESI)

Web : http://mooc.thaicyberu.go.th
Facebook : Thai-MOOC
Line : bit.ly/line-TCU

#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #ช่วยชาติ #Covid19 #สอน #เรียน
#ThaiMOOC #ไทยมู้ก #ออนไลน์ #Online #Learning