Blog

อว. ร่วมเสริมพลัง : เพิ่มองค์ความรู้ : ต่อยอด การจัดการเรียนรู้ออนไลน์กับ THAI MOOC

6 สิงหาคม 2562 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัย 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการโครงการ Thai MOOC การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน โดยเริ่มจากการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC ขึ้น ด้วยความร่วมมือของ 3 กระทรวงหลักในขณะนั้น คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพันธกิจหลัก คือ การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา

รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯว่าโครงการ Thai MOOC ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันจัดการเรียนรู้ผ่านรายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด MOOC จำนวนมาก ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าช่องทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC นี้ ได้รับความสนใจและตอบรับที่ดีจากประชาชนทุกกลุ่มทั้ง นิสิต นักศึกษา ข้าราชการพนักงาน บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยในขณะนี้มีรายวิชาที่เปิดสอนจำนวน 401 รายวิชา มีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวนทั้งสิ้น 182,308 คน นอกจากนี้ Thai MOOC ยังสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรายวิชาและความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ ได้แก่ K-MOOC จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ JMOOC ประเทศญี่ปุ่น

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวอีกว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีการเรียนระบบทางไกลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบริหารวิทยาลัยชุมชนและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการเสริมพลัง เพิ่มองค์ความรู้และต่อยอดขยายผลการจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบมหาชน MOOC จากการเรียนเพื่อความรู้ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไปสู่การเทียบโอนให้ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพและ/หรือคุณวุฒิการศึกษา” ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำลังดำเนินการขยายผลการเรียนรู้จากการเรียนในระบบออนไลน์เทียบโอนสู่หน่วยกิตการศึกษาในระดับปริญญาต่อไป ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อยอดให้จบการศึกษาในระดับปริญญาทั้งตรีหรือโทได้ เช่นเดียวกับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน กำลังดำเนินการจัดการเรียนในระบบออนไลน์ร่วมกับการจัดการศึกษาทั้งประกาศนียบัตร อนุปริญญาและการฝึกอบรมอาชีพ ของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ส่วนทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ร่วมมือในการทำรายวิชาที่ให้องค์ความรู้ร่วมกับการฝึกปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการทำงาน พร้อมให้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการทำงานตามที่ต้องการ นอกจากนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมพัฒนารายวิชารายวิชาออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐกิจและสังคม ทำให้เป็นพลเมืองที่เท่าทันและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก และสิ่งที่หน่วยงานทั้ง 4 จะร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนา Thai MOOC ให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดระบบกลางของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป.