รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) และ รศ.ดร.จินตีวีย์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ โครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง Thai MOOC สคช. มสธ. และ สวชช. เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็ก โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพจะสามารถเทียบโอนเพื่อได้วุฒิระดับอนุปริญญา-ระดับปริญญาตรีได้
💻
#หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ (รหัสวิชา : ชื่อวิชา)
cmu003 : การพยาบาลผู้สูงอายุ
mu014 : การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
wu003 : จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ
stou010 : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ…เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม
stou012 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
stou021 : การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
stou.ccdkm012 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
💻
สมัครเรียนรู้ออนไลน์ฟรีได้ที่ ThaiMOOC.org 😊 #ไทยมู้ก