พื้นฐาน Internet of Things (IoTs)|Basic Internet of Things (IoTs)

#รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ ศึกษาหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) platform ของ Internet of Things องค์ประกอบด้าน Hardware และ Software การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard Digital Input/output, Analog Input, Library Implementation เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้🎉
.
#วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบด้าน Hardware และ Software ของระบบ Internet of Things ได้

2. ผู้เรียนสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard

3. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Internet of Things ได้

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things กับงานด้านต่างๆได้
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>>http://bit.ly/2NjtlV1
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #ThaiMOOC
.
💥วิธีการสมัคร :