การวางแผนกลยุทธ์ Strategic Planning

#เกี่ยวกับรายวิชา ความหมาย และความสำคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey’s 7S Framework Balanced Scorecard และเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการะเมินความคิดสร้างสรรค์
.
#วัตถุประสงค์การเรียนรู้
.
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญของบริหารเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร กลยุทธ์ได้

2. อธิบายการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้

3. อธิบายการกำหนดกลยุทธ์ได้

4. อธิบายหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้

5. บอกเครื่องมือทางการบริหารที่ใช้ในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>> http://bit.ly/CU008
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #ThaiMOOC
.
💥วิธีการสมัคร : http://mooc.thaicyberu.go.th/how-to-thaimooc/
.
💥สอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX
💥www.thaimooc.org
💥IG : thaimooc
💥Twitter : Thai-MOOC