การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา (Ethical and Creative Online Advertising : Society's Expectation of Advertising)

#รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ตามกระบวนการสื่อสารการตลาด การสร้าง ตราสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้มุมมองของการสร้างสรรค์อย่างปลอดภัย ด้วยกฎหมาย และจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง🎉
.
#วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) แนวทางการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) การสื่อสารโฆษณาในแง่ความปลอดภัยและสร้างสรรค์และผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อสังคม

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต (Create) สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>> http://bit.ly/2SbU617