การประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสาตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย