การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบธนาคารหน่วยกิตสำหรับ Thai MOOC

การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบธนาคารหน่วยกิตสำหรับ Thai MOOC
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ