สถาบันอุดมศึกษา

University

ผู้พัฒนารายวิชา

Instructor

ผู้เรียนออนไลน์

Learner

เครือข่ายความร่วมมือ

Collaborative

ข่าวและกิจกรรม

News and Activities

รายวิชา Thai MOOC

Thai MOOC Courses List

Thai MOOC Talk

“ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต” Thai MOOC สนับสนุนและขยายโอกาศทางการศึกษาให้กับคนไทยได้เรียนรู้ฟรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ไหน เวลาใดก็ได้ เรียนเพื่อเสริมความรู้ เรียนเพื่อสะสมผลการเรียน เทียบโอนหน่วยกิต หรือเรียนเพื่อพัฒนาการทำงาน มาพูดคุย ศึกษาและแชร์ประสบการณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยร่วมกัน

พบกันที่ www.ThaiMOOC.org เร็วๆ นี้

User Friendly

รู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้นๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

Support

ทีมสนับสนุนการใช้งานระบบ Thai MOOC พร้อมให้บริการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบให้ผู้เรียนและผู้สอน

ช่องทางการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ Thai MOOC

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

e-Mail : thaimooc@thaicyberu.go.th

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างและหรือปรับปรุงสื่อรายวิชาให้เป็นลักษณะ MOOC (Massive Open Online Course) และประสานความร่วมมือในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันฯ

  รศ .ดร .ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
  ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
  ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี
  รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
  รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  อ.พงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
  รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาย
  ดร.วรสรวง ดวงจินดา
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
THAI MOOC
Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

MOOC เป็นคำที่มาจากตัวอักษรตัวแรกของคำเต็มว่า Massive Open Online Course ซึ่งหมายถึงรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

Contact

 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 • โทร. 02-0395671-73 แฟกซ์: 02-0395658, e-Mail: staff@thaicyberu.go.th